Στις Σέρρες 1.200 θέσεις κοινωφελούς εργασίας

ergasia-theseis-580x435
Στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.562.500 ευρώ. Οι ωφελούμενοι είναι συνολικά 2.000
 

Που και πως θα εργαστούν οι άνεργοι 

Τονωτική ένεση στον τομέα της απασχόλησης αποτελεί η έγκριση των πρώτων 26.000 θέσεων κοινωφελούς εργασίας, όπως προτάθηκαν από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Οι προσλαμβανόμενοι άνεργοι θα απασχοληθούν σε 368 υπηρεσίες, για διάστημα πέντε μηνών, με μισθό έως 625 ευρώ.

Το «πράσινο φως» για την πρόσληψη 26.000 ανέργων μέσω του…προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας άναψε η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου Εργασίας.

Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης εγκρίθηκαν 8.170 θέσεις, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου 1.700, στην Περιφέρεια Ηπείρου 2.950, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας 5.300, στην Περιφέρεια Κρήτης 2.951, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 870 και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου 4.130 θέσεις.

Οι πόλεις που συγκεντρώνουν τις περισσότερες θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας είναι ο Eβρος (2.000 θέσεις), τα Ιωάννινα (1.250 θέσεις), η Λάρισα (1.700 θέσεις), τα Τρίκαλα (1.170 θέσεις), το Ηράκλειο (1.455 θέσεις), καθώς και οι πόλεις Δράμα και Ξάνθη, οι οποίες μοιράζονται από 1.500 θέσεις.

Ωφελούμενοι θα είναι Ελληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας που είναι άνεργοι (με δελτίο ανεργίας σε ισχύ) ή αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ με ατομικό εισόδημα έως και 10.500 ευρώ (το οικονομικό έτος 2011).

Κάθε δικαιούχος μπορεί να απασχοληθεί σε μια θέση εργασίας έως 5 μήνες (μέσα σε διάστημα ενός έτους), ενώ το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα εργασίας ανέρχεται σε 25 ευρώ, με όριο τα 625 ευρώ τον μήνα.

Τα πέντε βήματα

1 Οι δικαιούχοι, αφού λάβουν την έγκριση στα χέρια τους, θα πρέπει να επιστρέψουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ) το επισυναπτόμενο Σύμφωνο Αποδοχής Ορων υπογεγραμμένο και σφραγισμένο αρμοδίως, ώστε η υπηρεσία να αρχίσει τη διαδικασία για την έκδοση Απόφασης Ενταξης Πράξης.

Ακολούθως, οφείλουν να συμπληρώσουν ένα Τεχνικό Δελτίο Πράξης για το σύνολο του εγκεκριμένου έργου, σύμφωνα με τα στοιχεία των εγκριθέντων προτάσεων (μνημονίων), το οποίο πρέπει να αποστείλουν με διαβιβαστικό έγγραφο στην ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ.

Το τεχνικό δελτίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός δέκα ημερών στην υπηρεσία, προσαρμοσμένο στις προδιαγραφές της εφαρμογής. Στη συνέχεια ο δικαιούχος θα πρέπει να στείλει το επικαιροποιημένο εγκεκριμένο μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο θα είναι βασισμένο στα στοιχεία της έγκρισης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΝΑΔ.

2 Αφού δοθεί η έγκριση για το επικαιροποιημένο μνημόνιο από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Αλλων Πόρων, ο φορέας απασχόλησης αποστέλλει την ανακοίνωση πρόσληψης στο ΑΣΕΠ για να πάρει την έγκριση της αρχής.

Εφόσον το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού δώσει την έγκριση, τότε οι θέσεις προκηρύσσονται από τον φορέα και αναρτώνται αυτομάτως στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και στις περιφέρειες.

3 Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν κανονικά τις αιτήσεις τους στον φορέα απασχόλησης, ενώ μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει ένσταση στο ΑΣΕΠ.

4 Η επιλογή των ωφελουμένων ανέργων για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής εργασίας γίνεται βάσει αντικειμενικού συστήματος μοριοδότησης. Σημαντικά κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή κατάσταση (μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.), το οικογενειακό εισόδημα, η κατάσταση υγείας του ανέργου και η εντοπιότητα. Η επιλογή των ωφελουμένων πραγματοποιείται ύστερα από πρόσκληση-ενημέρωση του φορέα απασχόλησης προς τους δυνητικούς ωφελουμένους, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της δράσης, το χρονικό διάστημα απασχόλησης, τις απαιτούμενες δεξιότητες/προσόντα των ωφελουμένων, τα κριτήρια επιλογής, τον τόπο και τον καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων.

5 Οπως συμβαίνει και στους διαγωνισμούς του Δημοσίου, μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει ένσταση στο ΑΣΕΠ.

Συνεργασία συμπραττόντων φορέων και δικαιούχων

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ και είναι βασισμένο στη συνεργασία φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (δικαιούχοι) με τους συμπράττοντες φορείς.

Ως συμπράττοντες φορείς ορίζονται: ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στο καταστατικό τους ή άλλο διοικητικό έγγραφο.

Ως δικαιούχοι ορίζονται: σωματεία, ιδρύματα, εταιρίες αστικού δικαίου, συνδικαλιστικές οργανώσεις σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς τους και, τέλος, επαγγελματικές ενώσεις.

Καθοριστικός ο ρόλος του ΑΣΕΠ στις προσλήψεις

Για την πρόσληψη των ανέργων, καθοριστικός θα είναι ο ρόλος του ΑΣΕΠ, καθώς η Ανεξάρτητη Αρχή έχει αναλάβει την έγκριση της ανακοίνωσης πρόσληψης, τον έλεγχο της νομιμότητας των πινάκων κατάταξης που καταρτίζουν οι δικαιούχοι φορείς και την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες κατά των συγκεκριμένων πινάκων.

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ θα αναρτώνται η επωνυμία του δικαιούχου, η επωνυμία του συμπράττοντος φορέα, ο νομός και ο δήμος όπου υλοποιείται το πρόγραμμα, ο αριθμός ανακοίνωσης ΚΟΧ, ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, η χρονική διάρκεια των συμβάσεων εργασίας, η ημερομηνία έγκρισης της ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ, καθώς και η ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στα γραφεία του φορέα απασχόλησης.

Οι φορείς απασχόλησης θα πρέπει να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το υπόδειγμα ανακοίνωσης πρόσληψης του ΑΣΕΠ, ενώ θα πρέπει να ζητούν από τους ενδιαφερόμενους να χρησιμοποιούν ένα ειδικό έντυπο αίτησης που θα έχει κωδικό ΚΟΧ.1.

Μάλιστα, θα πρέπει να επισημανθεί πως οι προ- κηρύξεις θα δημοσιεύονται σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα (από τη σχετική Περιφέρεια) και θα αναρτώνται στα γραφεία του δικαιούχου, σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του δήμου, σε όλα τα ΚΠΑ ΟΑΕΔ του νομού και στην ιστοσελίδα www.epanad.gov.gr .

Σε ποια έργα θα απασχοληθούν όσοι συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

Τα προγράμματα αφορούν κατά κύριο λόγο δράσεις κοινωνικής εργασίας, το φυσικό έργο ή υπηρεσίες οι οποίες διαμορφώνονται στη λογική της ολοκληρωμένης παρέμβασης (δηλαδή με έναρξη, λήξη, συγκεκριμένο αποτέλεσμα, συγκεκριμένους πόρους, παρακολούθηση, αξιολόγηση). Περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

1. Εργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων ή/και αθλητικών υποδομών.

2. Εργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας.

3. Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς.

4. Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος.

5. Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων.

6. Περιβαλλοντική εκπαίδευση.

7. Διαχείριση και προστασία υδάτινων πόρων και δασών.

8. Δημιουργική απασχόληση παιδιών.

9. Προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες, όπως κατ’ οίκον φροντίδα ηλικιωμένων, ΑμεΑ, παιδική φροντίδα.

10. Κοινωνικές δράσεις, όπως κοινωνικά παντοπωλεία, διάθεση χρησιμοποιημένου ρουχισμού.

11. Οδική ασφάλεια μαθητών.

12. Σίτιση σε ολοήμερα σχολεία φτωχών/υποβαθμισμένων περιοχών.

13. Εκτακτες ανάγκες πολιτικής προστασίας.

Η κατανομή των θέσεων στις υπόλοιπες έξι περιφέρειες

Οσον αφορά τις υπόλοιπες περιφέρειες που αναμένουν την αξιολόγηση και την έγκριση της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: Στην Κεντρική Μακεδονία το υπουργείο Εργασίας θα διαθέσει 30 εκατομμύρια ευρώ για την εφαρμογή του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο θα δημιουργήσει περίπου 9.500 θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, οι θέσεις κατανέμονται ως εξής: στον Δήμο Θεσσαλονίκης 1.500 θέσεις, στους δήμους πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης 2.200, στο Υπόλοιπο περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης 1.300, στη Χαλκιδική 500, στην Πιερία 700, στην Ημαθία 800, στις Σέρρες 1.200, στο Κιλκίς 500 και στην Πέλλα 800.

 
 
 Πηγή : serresparatiritis.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.