Συνεδριάζει στις 10-7-13 το Δ Σ Σερρών με θέματα

logo_serres

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου, θα γίνει στις 10 Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Αντικατάσταση μελών των Διοικητικών Συμβουλίων:
α) της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κτηματικής Αξιοποίησης Δήμου Σερρών.
               Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. κ. Αρναούτογλου Φ.
β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Δήμου Ι.

ΘΕΜΑ   2ο:    Λήψη απόφασης για την ανάρτηση της σημαίας του Δήμου Σερρών στα κτήρια των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Α.Ε. του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   3ο:    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σερρών σε συνάντηση Δημάρχων και εκπροσώπων Δήμων στα πλαίσια της πρότασης με τίτλο: ¨VIA EGNATIA¨ (Περιφερειακός Σχεδιασμός μέσω Τουρισμού).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   4ο:    Συζήτηση – ενημέρωση με θέμα: ¨Διαχείριση στερεών αποβλήτων – νέα δεδομένα¨.
Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μηλίδης Θ.

ΘΕΜΑ   5ο:    Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2012.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   6ο:    Ενημέρωση σχετικά με αίτημα δημοτών, κατοίκων της οδού Αίνου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β.

ΘΕΜΑ   7ο:     Έγκριση σχεδίου Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας του Πάρκου Περιβαλλοντικής Αγωγής Δήμου Σερρών.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π. Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών:

                        α) της αρ. 108/2013 με θέμα «Έγκριση απολογισμού Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: ¨Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.¨»,
β) της αρ. 109/2013 με θέμα: ¨Κατάρτιση και ψήφιση πίνακα 5Α περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. για την υποβολή από τον Δήμο Σερρών του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης¨.
εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ¨Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.¨ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.

ΘΕΜΑ   9ο:    Ονοματοδοσία οδών μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής ¨Ονοματοδοσίας Οδών και Πλατειών¨, του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τα πρακτικά 1/2013 και 2/2013.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β.

ΘΕΜΑ   10οΈγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και της ΕΣΑΝΣ ΑΑΕ για την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων του Δήμου μας στον ΧΥΤ Ν. Σερρών κατά το 2ο εξάμηνο του έτους 2013.                                               
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση εκτέλεσης εδαφοτεχνικών ερευνητικών γεωτρήσεων σε αγροτικές περιοχές του Δήμου Σερρών από την εταιρεία ¨Asprofos Engineering¨.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση του περιβαλλοντικού πάρκου Αγίου Γεωργίου στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ¨ΣΕΡΡΑΝΘΟΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.¨.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ  13ο:   Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης για την υλοποίηση των υποέργων 4, των πράξεων:
                        α) Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Σερρών με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη¨,
β) Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικονόμηση ενέργειας στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη¨.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας:
α) ανταλλακτικών για την επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων του Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.
β) εξοπλισμού για τη λειτουργία του τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ   15οΈγκριση παροχής υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης των προγραμμάτων του Δήμου.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   16οΈγκριση χρηματοδότησης:
                       α) της εθελοντικής οργάνωσης Αερολέσχη Σερρών, με το ποσό των 1.500,00 € για την κάλυψη καυσίμων για την πραγματοποίηση πτήσεων κατόπιν εντολής της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σερρών,
β) της εθελοντικής οργάνωσης Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Ν. Σερρών, με το ποσό των 2.000,00 € για την αγορά υλικών εξοπλισμού.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ   17οΈγκριση δαπάνης δημοσίευσης των με αριθμ. 62795/22-10-2012 και 78472/21-12-2012 περιλήψεων διακηρύξεων του ανοικτού διαγωνισμού για προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013.
                        Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   18οΈγκριση αποδέσμευσης μέρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης της με αριθμ. 20434/05-04-2013 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013.
Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   19οΑναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 για:
α) την εξόφληση της 3ης εντολής του έργου: ¨Οδοποιία – οδοστρωσία
Δήμου Σερρών έτους 2007¨,
β) οφειλές που αφορούν έξοδα κίνησης υπαλλήλων και αιρετών καθώς
και υπερωριακή εργασία υπαλλήλων,
γ) την ενίσχυση κωδικών που αφορούν διάφορες κρατήσεις  και
δ) την ενίσχυση κωδικών που αφορούν τα δικαστικά έξοδα και τα τηλεφωνικά τέλη.
Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.
 
ΘΕΜΑ   20οΈγκριση προϋπολογιστικών πινάκων των έργων:
                        α) Κατασκευή δεξαμενής για ρίψη σταυρού Τ.Κ. Αναγέννησης του Δήμου Σερρών,
β) Αποκατάσταση περίφραξης γηπέδου στην Τ.Κ. Άνω Καμήλας,
γ) Κατασκευή επέκτασης περίφραξης κοιμητηρίου Τ.Κ. Βαμβακιάς,
δ) Βελτίωση σωληνωτών διαβάσεων Ορεινής,
ε) Κατασκευή οχετού στη θέση Σαριάρι   και
στ) Τσιμεντοστρώσεις στη θέση Προφήτη Ηλία προς Βάλτο.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ   21οΑναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2013 για:
                        α) εξόφληση αποζημίωσης λόγω διάλυσης της σύμβασης στον
ανάδοχο του έργου: ¨Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Τ.Δ.
Κ. Καμήλας¨   και
β) εξόφληση οικονομικών υποχρεώσεων του έργου: ¨Διαμόρφωση
κεντρικής πλατείας Τ.Δ. Σκουτάρεως¨.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ   22οΈγκριση μελετών των έργων:
                        α) Συντήρηση του Κοινοτικού Καταστήματος Άνω Καμήλας  και
β) Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας.
Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ   23οΈγκριση αποκατάστασης φθοράς περίφραξης ιδιοκτησίας της κ. Παπάζογλου Φωτεινής εξ’ αιτίας κατεδαφίσεως παράπλευρου ετοιμόρροπου κτίσματος, από τον κ. Νάσκο Αριστείδη (εθελοντική προσφορά).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ   24οΈγκριση διοικητικής αποβολής του κ. Κοράκη Χρήστου για κατάληψη δημοτικού δρόμου στο λόφο Μαρούλη.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ   25οΈγκριση Α.Π. των έργων:
α) Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση
εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου Λευκώνα,
β) Κατασκευή πεζοδρομίου στην οδό Απαμείας,
γ) Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών   και
δ) Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ   26οΈγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών των έργων:
α) Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου οδού Καβάφη,
β) Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μιαούλη του Δήμου Σερρών   και
γ) Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ   27οΈγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:
                        α) του κ. Δημάρχου για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο 2013,
β) του αντιδημάρχου Γρηγοριάδη Παναγιώτη για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2013,
γ) του αντιδημάρχου Γαλάνη Στέργιου για το μήνα Μάιο 2013,
δ) του νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Αμαξόπουλου Ηλία, για τον
μήνα Ιανουάριο 2013  και
ε) υπαλλήλων του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.