Πρόσληψη υδρονομέων!!!

ergasia-theseis-580x435

 

Ο Δήμος Σερρών προσκαλεί όσους επιθυμούν να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2014, με τους όρους που αναφέρονται στην πρόσκληση, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και για (7) ημέρες στο Γραφείο Προσωπικού (γρ.11), τις ώρες 8.00πμ – 2.00μμ.

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σέρρες 14-2-2014 
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Aριθµ. Πρωτ. 8824 
∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Πληρ. Εµ. Αλεξούδης 
Τηλ. 2321350127-111 
Fax.23210 22187 
 
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Υ∆ΡΟΝΟΜΕΩΝ 
 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010). 
2. Την αρίθ. 7985/111/11-2-2014 απόφαση ∆ηµάρχου µε θέµα ΄΄Ορισµός Αναπληρωτή 
 ∆ηµάρχου΄΄ 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-4-2012. 
4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/24-5-2011) 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/28-12-2009). 
6. Τις διατάξεις των άρθρων 168-170 και 211 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007). 
7. Τις διατάξεις του Β.∆ 28.3/15.4.1957 (ΦΕΚ 60 Α΄ ). 
8.Την αριθ. 37/οικ.21097/28-5-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Εφαρµογή 
των διατάξεων του Ν.4071/2012 σε θέµατα προσωπικού των πρωτοβάθµιων και 
δευτεροβάθµιων ΟΤΑ». 
9. Το µε αριθ. πρωτ. οικ.21762/30-05-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Γεν. 
∆/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε θέµα «Εξαίρεση προσλήψεων ειδικών κατηγοριών 
προσωπικού των ΟΤΑ από την αναστολή των διαδικασιών προσλήψεων λόγω 
βουλευτικών εκλογών». 
10. Την αριθ. 69/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σερρών, περί σύστασης έξι 
(6) θέσεων υδρονοµέων άρδευσης στις ∆ηµοτικές & Τοπικές Κοινότητες Λευκώνα, Καπ. 
Μητρουσίου, Άνω Βροντούς & Ορεινής από 1-5-2014 έως 30-9-2014 ή από την 
υπογραφή της σύµβασης και για πέντε (5) µήνες και η οποία εγκρίθηκε από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης µε την αριθ. 2560/14-02-2014 πράξη. 
 11. Το γεγονός ότι επιβάλλεται η πρόσληψη έξι (6) υδρονοµέων άρδευσης για το έτος 
2014 ήτοι : 
α) ∆ύο (2) υδρονοµείς άρδευσης για το αγρόκτηµα και κήπους της ∆.Κ. Λευκώνα 
β) ∆ύο (2) υδρονοµείς άρδευσης για το αγρόκτηµα της ∆.Κ. Καπ. Μητρουσίου. 
γ) Ένας (1) υδρονοµέας άρδευσης για τα αγροκτήµατα της Τ.Κ. Άνω Βροντούς. 
δ) Ένας (1) υδρονοµέας άρδευσης για τα αγροκτήµατα της Τ.Κ. Ορεινής. 
 
 
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 
 
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισµένου χρόνου ως υδρονοµείς για την αρδευτική περίοδο 2014, µε τους όρους που 
αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την εποµένη της 
ανάρτησης της παρούσας στο κατάστηµα της υπηρεσίας µας και για (7) ηµέρες 
στο Γραφείο Προσωπικού (γρ.11), τις ώρες 8.00πµ – 2.00µµ. 
 
1.Αριθµός θέσεων 
 
ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ω10-ΙΡΧΤο δηµοτικό συµβούλιο µε την υπ’ αριθµόν 69/2014 απόφαση του καθόρισε τον αριθµό
των υδρονοµέων άρδευσης στις ∆ηµοτικές & Τοπικές Κοινότητες Λευκώνα, Καπ. 
Μητρουσίου, Άνω Βροντούς & Ορεινής ως εξής: 
 
Α. Υδρονοµείς (6) άτοµα ήτοι : 
α) ∆ύο (2) θέσεις υδρονοµέων άρδευσης για το αγρόκτηµα και κήπους της ∆.Κ. 
 Λευκώνα. 
β) ∆ύο (2) θέσεις υδρονοµέων άρδευσης για τα αγρόκτηµα της ∆.Κ. Καπ. 
 Μητρουσίου. 
γ) Μία (1) θέση υδρονοµέα άρδευσης για τα αγροκτήµατα της Τ.Κ. Άνω Βροντούς. 
δ) Μία (1) θέση υδρονοµέα άρδευσης για τα αγροκτήµατα της Τ.Κ. Ορεινής. 
 
2. Αρδευτική περίοδος 
 
Το δηµοτικό Συµβούλιο όρισε µε την υπ’ αριθµόν 69/2014 απόφασή του την αρδευτική 
περίοδο από 1-5-2014 έως 30-9-2014 (ή από την υπογραφή της σύµβασης και για 
πέντε (5) µήνες ) . 
 
3. Απαιτούµενα Προσόντα 
 
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονοµέας πρέπει: 
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. 
β. Να έχει συµπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να µην υπερβαίνει το 60ο. 
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. 
 
4. Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά 
 
Στην αίτηση που υποβάλλεται πρέπει να επισυνάπτονται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 
α) Πιστοποιητικό του οικείου δηµάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο µητρώο. 
Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως. 
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από την οποία να προκύπτει ότι γνωρίζει 
ανάγνωση και γραφή. 
γ) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία µας). 
δ) Φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής ταυτότητας. 
 
Η εκλογή και ο διορισµός µπορεί να γίνει και πριν την προσκόµιση των πιστοποιητικών, 
εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδροµής των 
προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όµως ο διορισθείς να 
προσκοµίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός εύλογου από του διορισµού 
προθεσµίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσµία αυτή, η 
οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισµού, δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη των 30 
ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισµού. 
 
8. Εκλογή υδρονοµικών οργάνων 
 
Τα υδρονοµικά όργανα θα εκλεγούν από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η απόφαση θα 
αποσταλεί για έγκριση στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης. 
 
9. Αναδιορισµός 
 
Τα υδρονοµικά όργανα διορίζονται µόνο για τη χρονική διάρκεια της αρδευτικής 
περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. 
Τα εκ τούτων ευδοκίµως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς και για την 
επόµενη ή τις επόµενες αρδευτικές περιόδους, µετά από πρόταση του δηµοτικού 
συµβουλίου. 
 
ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ω10-ΙΡΧ10. Καθήκοντα Υδρονοµέων
 
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανοµή αυτών κατά 
τον ισχύοντα κανονισµό αρδεύσεως (ή εάν δεν υπάρχει κανονισµός, κατά 
τα κρατούντα έθιµα και την καθιερωµένη σειράν αρδεύσεως). 
 
β. Η επιµέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η 
επιτήρηση της ροής αυτών στους αρδευτικούς αύλακας, µέχρι της, εις έκαστο 
αρδευόµενο κτήµα, εκχύσεώς τους. 
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιµέλεια 
της καλής συντήρησής τους. 
δ. Ο έλεγχος της εφαρµογής των υπό των αρµοδίων αρχών ή συµβουλίων ή 
επιτροπών εκδιδοµένων διατάξεων, που αφορούν την διανοµή των αρδευτικών υδάτων 
ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των 
υδάτων. 
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείµενα αδικηµάτων. 
στ. Η άµεσος γνωστοποίηση εις τον αρµόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού 
αδικήµατος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους. 
ζ. Η φύλαξης των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις µικράν από τούτων απόσταση 
κειµένων αγροτικών κτηµάτων, δι’ ά κέκτηνται αρµοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και 
οι αγροφύλακες. 
η. Η προσκόµιση στο Τµήµα Προσόδων τον τελευταίο µήνα της αρδευτικής περιόδου 
συγκεντρωτική κατάσταση καλλιεργητών οι οποίοι έκαναν χρήση του αρδευτικού 
δικτύου στην οποία θα πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία τους, έκταση που 
καλλιέργησαν και το Α.Φ.Μ. τους . 
 
11. ∆ηµοσίευση Πρόσκλησης 
 
Η πρόσκληση θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου µε τοιχοκόλληση αντιγράφου 
αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος, στις έδρες των 
δηµοτικών ενοτήτων και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 
 
12. Πληροφόρηση ενδιαφεροµένων 
 
Πληροφορίες παρέχονται από το Τµήµα Προσωπικού του ∆ήµου Σερρών, ηµέρες 
∆ευτέρα-Παρασκευή και ώρες 8πµ-2µµ, ∆ιεύθυνση: Κ. Καραµανλή 1, Τηλέφωνο: 
2321350111 & 50127 , FAX: 2321022187. 
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόµενους στην παραπάνω 
διεύθυνση. 
 
 
 
 Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 
 
 
 
 ΜΕΡΕΤΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 
 
 
ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ω10-ΙΡΧ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.