Πρόσκληση ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για 16-4-2014

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π Ρ Ο Σ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ενταύθα

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Μ.Τετάρτη 16-04-014 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν το θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση διάθεσης της πίστωσης για την δαπάνη υποθηκοφύλακα για πιστοποιητικά εγγραφής.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή μεταλλικών κάδων του Δήμου.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση δαπάνης (διάθεση πίστωσης) και ψήφιση πίστωσης για τη προμήθεια διαφόρων σιδηρικών ειδών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός δικηγόρου του Δήμου Σερρών για την κατάθεση έφεσης και την παράσταση στο αντίστοιχο δικαστήριο κατά των α) Παρθένας Κουλακίδου του Νικολάου και β) Δήμητρας Τσέτσερη του Χρήστου.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός δικηγόρου του Δήμου Σερρών προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών για την εκδίκαση της Αγωγής Αποζημιώσεως του κ. Ευαγγέλου Πασχαλίδη του Εμμανουήλ κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση, Οργάνωση, Διαχείριση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα & των Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών» και έγκριση όρων διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση, Οργάνωση, Διαχείριση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών» και έγκριση όρων διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση διάθεσης σχετικής πίστωσης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση, Οργάνωση, Διαχείριση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση του Δήμου Σερρών» και έγκριση όρων διακήρυξης.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας εφαρμογής Διαχείριση ΟΠΔ(Στοχοθεσία) του Δήμου Σερρών» και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας, και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

 ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας εφαρμογής Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων χρεωστών του Δήμου Σερρών» και τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας, και ψήφιση σχετικής πίστωσης

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπάνης για τη συντήρηση Αλεξικέραυνου κατασκηνώσεων Χρυσοπηγής.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια μεταλλικών ερμαρίων μετρητών ΔΕΗ σε σχολικά κτίρια του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του, διάθεση πίστωσης και ανάθεση του έργου.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και ανακατασκευή περίφραξης Νεκροταφείων Δημ.Κοιν.Λευκώνα».

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα δημοτικής ενότητας Μητρουσίου» .

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δημ. Ενότητας Λευκώνα».

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Δημ. Ενότητας Σκουτάρεως ».

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα Ορεινής και Άνω Βροντούς ».

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2014» προϋπολογισμού 7.200,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Σερρών έτους 2014» προϋπολογισμού 7.200,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Σερρών έτους 2014»

ΘΕΜΑ 22ο: Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων (Σχολικού Κλήρου) της Τοπικής Κοινότητας Άνω Βροντούς

ΘΕΜΑ 23ο: Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων (Σχολικού Κλήρου) των Τοπικών Κοινοτήτων Κουβουκλίου, Βαμβακούσσας, Κωνσταντινάτου και Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως.

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 314,88€ για την δημοσίευση περίληψης της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 84/214 με θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των Σερρών με βάση την αρ. 7/2014 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερρών σε τοπική εφημερίδα.

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 319,80€ για την δημοσίευση περίληψης της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 83/214 με θέμα: Έκδοση κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη των Σερρών με βάση την αρ. 6/2014 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σερρών σε τοπική εφημερίδα.

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 103,32€ για την δημοσίευση περίληψης διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων (Σχολικός Κλήρος των Τοπικών Κοινοτήτων Αναγέννησης και Καλών Δένδρων του Δήμου του Δήμου Σερρών σε μια τοπική εφημερίδα.

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 124,20 € για την δημοσίευση της ανακοίνωσης του Δασάρχη Σερρών η οποία αφορά περίληψη πράξης χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης του αγροκτήματος ΛΕΥΚΩΝ Ν.Σερρών σε δύο τοπικές εφημερίδες.

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 110,70€ για την δημοσίευση της ανακοίνωσης του Δασάρχη Σερρών η οποία αφορά περίληψη πράξης χαρακτηρισμού του αριθ. 90 τεμαχίου της Αρχικής Διανομής έτους 1933 του αγροκτήματος «Κρίνος» του Δήμου Σερρών σε δύο τοπικές εφημερίδες.

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε πολίτες.

ΘΕΜΑ 30ο: Ορισμός δικηγόρου του Δήμου Σερρών προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Εφετείου Θεσ/νίκης κατά την διάρκεια εκδίκασης της αγωγής των α) Βασίλειο Καστρίτση του Νικολάου β) Αλέξανδρου Καστρίτση του Νικολάου, γ) Στυλιανής Τοτίκου του Παντελή, δ) Ελευθερίου Τοτίκου του Παντελή και ε) Βασίλειο Τοτίκου του Παντελή που αφορά κλήση προς συζήτηση για την υπόθεση των ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 31ο: Ορισμός δικηγόρου του Δήμου Σερρών προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σερρών κατά την διάρκεια εκδίκασης της Αγωγής του Χρήστου Σιμόπουλου του Ελευθερίου κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 32ο: Ορισμός δικηγόρου του Δήμου Σερρών προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σερρών κατά την διάρκεια εκδίκασης της αγωγής των α) Ναταλίας Χρυσικού του Δημητρίου και β) Παναγιώτη Κουκνάκου του Άγγελου και γ) Βασιλείου Γρηγοριάδη του Δημητρίου κατά του Δήμου Σερρών.

 ΘΕΜΑ 33ο: Ορισμός δικηγόρου του Δήμου Σερρών προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών κατά την διάρκεια συζήτησης της αγωγής των 1) Ιωάννη Καταγκιόζη του Κων/νου και 2) Νικολάου Καραγκιόζη του Κων/νου κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 34ο: Ορισμός δικηγόρου του Δήμου Σερρών προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών κατά την διάρκεια συζήτησης της αγωγής των 1) Νότα Αθανασίου, 2) Σίσκου Αλέξανδρο, 3) Σίσκου Χρήστου κ.λ.π. κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 35ο: Ορισμός δικηγόρου του Δήμου Σερρών προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Θεσ/νίκης κατά την διάρκεια συζήτησης της αίτησης καθορισμού Οριστικής τιμής μονάδος & Αναγνώρισης Δικαιούχων των κ.κ. Πέτρου Μούτσου και Μαρίας Φεγγομυτίδου κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 36ο: Ορισμός δικηγόρου του Δήμου Σερρών προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών κατά την διάρκεια συζήτησης της αγωγής (Τακτική Διαδικασία-Κτηματολογικός Δικαστής) των 1) Πασλίας χας Φωτίου Βλάχου και 2) Χρυσοβαλάντη Βλάχου κατά του Δήμου Σερρών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ –ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.

& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.