Πρόσκληση από τον Δήμο Σερρών

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Π Ρ Ο Σ  ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

Ενταύθα

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 10-03-2014 και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν το θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

 ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση διάθεσης δαπάνης α) προμήθεια σάκων απορριμμάτων και β) προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το τμήμα Πολιτικής Προστασίας.

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός δικηγόρου για την εκδίκαση της αγωγής των α) Πεχλιβανίδη Αθανασίου του Ιωάννη και β) Άννας Τασάκου του Δημητρίου κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός δικηγόρου Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών για την εκπροσώπησή του έναντι προσφυγών κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός δικηγόρου Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών για την εκπροσώπησή του έναντι προσφυγών κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση Ορθής Επανάληψης της προκήρυξης Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Μικρής Κλίμακας «Ανάκτηση-ανάδειξη χώρου διεύρυνσης των οδικών αξόνων Δ. Σολωμού-Μ. Αλεξάνδρου και του Δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π. 210»

 ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2014 που αφορά δικαστικά έξοδα.

 ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση και διάθεση πίστωσης του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2014 που αφορούν την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών έτους 2013.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση και διάθεση διαφόρων πιστώσεων του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2014.

 ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης της προμήθειας και εργασιών για την επέκταση και αναβάθμιση του δικτύου υπολογιστών στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση όρων διακήρυξης του υποέργου «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών χώρων του Δήμου Σερρών»

ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση 1ου Πρακτικού και Πρακτικού Γνωμοδότησης επί των ενστάσεων κατά του Πρακτικού 1 του ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της «Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης για τη διοργάνωση της Πανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών έτους 2014»

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση Δαπάνης, Τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας τοπογραφικού εξοπλισμού Δήμου Σερρών Συνολικής Δαπάνης 11.400,00€ και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση.

ΘΕΜΑ 13ο: Ακύρωση της αρ. 21/2014 Α.Ο.Ε. και επανέγκριση των πρακτικών δημοπρασίας του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΙΟΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ»

ΘΕΜΑ 14ο: Καταγγελία της μισθωτικής σχέσης του καταστήματος στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας.

ΘΕΜΑ 15ο: Αποδοχή τιμής μονάδος αποζημίωσης για ιδιοκτησία στην πράξη εφαρμογής της Π.Μ «Ιμαρέτ – Άνω Καμενίκια» στο Ο.Π. 548 Β της πόλης Σερρών.

ΘΕΜΑ 16ο: Αναπροσαρμογή μισθώματος αγροτεμαχίου στη Υ.Η.Σ. ΣΤΡΥΜΩΝ Α.Ε.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.