Πασχαλινό μήνυμα Σερρών Θεολόγου: H πίστη μεταμορφώνει τον άνθρωπο

S

“H πίστη μεταμορφώνει τον άνθρωπο, υπερνικά τις κρίσεις, γαληνεύει την συνείδηση, ανα­τρέπει τα αδιέξοδα, ιεροποιεί, ωραιοποιεί και νοηματοδο­τεί την ζωή μας και τον κόσμο ολόκληρο” αναφέρει μεταξύ άλλων στην πασχαλινή εγκύκλιό του ο Μητροπολίτης Σερρών & Νιγρίτης Θεολόγος. 

Ολόκληρη η εγκύκλιος έχει ως εξής: 

«Σήμερον ημών τα λαμπρά νικητήρια γέγονεν. Σήμερον χαρά παντα­χού της οικουμένης. Σήμερον και των αγγέλων ο δήμος και πασών των άνω δυνάμεων ο χορός διά την των ανθρώπων σωτηρίαν αγάλλονται. Από θανάτου γεγόναμεν αθάνατοι, από πτώσεως ανέστημεν, από ηττήματος κατέστημεν νικηταί». (Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε. 36, 74-76).

Αγαπητοί μου αδελφοί,

  Σήμερα, αυτή την λαμπρή και ολόφωτη νύχτα της Αναστάσε­ως, «έαρ μυρίζει και καινή κτίσης χορεύει». Σήμερα, η φιλόστοργη μητέρα μας Εκκλησία μας προσκαλεί να εορτάσουμε «φαιδρώς ομού και θεοσεβώς» μαζί με ολόκληρη την κτίση, την μεγαλει­ώδη νίκη του αναστάντος Χριστού κατά του θανάτου, της φθοράς και του διαβόλου.

Ο Κύριος μας Ιησούς αναστήθηκε θεοπρεπώς από τον τάφον και συνανέστησε φιλανθρώπως και όλον τον πεσόντα Αδάμ. Ο Άδης πικράθηκε, νικήθηκε και καταργήθηκε, καθώς συνάντησε τον Αρχηγό της ζωής, Εκείνον που αφάνισε την δύναμή του και εσύλησε «χειρί παντο­δυνάμω» τα σκοτεινά ταμεία του, χαρίζοντας στο ανθρώπινο γένος την άφεση, την ζω­η και το μέγα έλεος. Αυτό το ανεκτίμητο προς ολόκληρο το ανθρώπινο γένος δώρο της ανα­στάσεως, για μεν τους «φίλους και συνοδοιπόρους του Χριστού» γίνεται αιτία μονίμου χαράς και ευφροσύνης, ανάσταση ζωής, για δε τους εναντίους και ραθύμους γίνεται μέτρο κρίσεως και απωλείας. Αυτό που εορτάζουμε σήμερα δεν είναι απλώς η ελπίδα και η προσδοκία της αναστάσεως, αλλά η βεβαιότητα της αναστάσεώς μας που ήδη πραγματοποιήθηκε στο θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου. Λέγει ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος χαρακτηριστικώς, «Σήμερον την Ανά­στασιν αυτήν εορτάζομεν, ουκ έτι ελπιζομένην, αλλ’ ήδη γεγενημένην και κόσμον όλον εαυτή συνάγουσαν» (Αγ. Γρηγορίου Θεολόγου, Εις το άγιον Πάσχα, λόγος με). 

Η εορτή της αγίας Αναστάσεως, «η καλλίστη και περιφανεστέρα» εορτή, που «υπεραίρει πάσας τας εορτάς …όσον αστέρας ήλιος» (Αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος, ενθ’ ανωτ.) εισοδεύει στον κόσμο το ανέσπερο φως και την δόξα του Θεού. Είναι η κλητή και αγία ημέρα, η μία των Σαββάτων η βασιλίς και κυρία, το «Πάσχα της αφθαρσίας, του κόσμου το καθάρσιον». Ο Αναστάς Κυ­ριος, η πηγή της αρρήτου αυτής και ζωηφόρου ελλάμψεως, χαρίζει το ζωαρχικόν Του φως σε ολόκληρη την κτίση, καθώς όπως διδάσκει ο Άγιος Συμεών ο νέος Θεολό­γος, «εξ’ αυτού πάντα φως εισίν ως εκ φωτός ημίν χο­ρηγούμενα· η ζωή φως, η αθανασία φως, η πηγή της ζωής φως, το ύδωρ το ζων φως, η αγάπη, η ειρήνη, η αλήθεια, η θύρα της βασιλείας των ουρα­νων, φως η βασιλεία των ουρανών·… ο Χρι­στος ο Ιησούς, ο Σωτήρ και Βασιλεύς του παντός φως· ο άρτος της αχρά­ντου σαρκός αυτού φως, το ποτήριον του τιμίου αυτού αίματος φως, η ανάστασις αυτού φως, το πρόσωπον αυτού φως….» (Συμεών του Νέου Θεολόγου, θεο­λογικός τρίτος, σ. 277). Με την εκ νεκρών έγερσή Του ο νέος γενάρχης του ανθρωπίνου γένους, ο έσχατος Αδάμ, νικά τον θάνατον, ως επιλογή αντίθετη στο θέλημα του Θεού, καθώς «ο Θεός θάνατον ουκ εποίησεν, ουδέ τέρπεται επ’ απωλεία ζώντων» (Σοφ. Σολ.1,13), αφανίζει όμως και τον φόβο του θανάτου, καταργεί το κράτος του διαβόλου, κατακρίνει «εν τη σαρκί αυτού» την εξουσία της αμαρτίας, μπολιάζει ολόκληρη την ανθρώπινη φύση όχι μόνο με την δυνατότητα της αναστάσεως αλλά με κάτι πολύ πιο θαυμάσιο και ουσιώδες, με την δύναμη της αναστάσεως, μέσα από την οποία ο κάθε άνθρωπος που ενώνεται με τον Χριστό, υπερβαίνει τον θάνατο, στην διπλή του διάσταση, πνευματική και βιολογική, και ξηραίνει την πικρή ρίζα της αμαρτίας που δηλητηριάζει την φύση μας. Ο θεάνθρωπος Σωτήρας Χριστός γίνεται ο ίδιος με την πανένδοξη ανάστασή Του πρωτότοκος εκ των νεκρών, η ευλογημένη αρχή των κεκοιμημένων, το πλήρωμα της φανερώσεως της ζωής στην ανθρώ­πινη φύση, το «αιώνιο Πα­σχα» του ανθρώπου στην Βασιλεία του Θεού, η θύρα και η οδός προς την αθανασία, η απαρχη της καινής κτίσεως.

Η αγία Εκκλησία προσκαλεί όλους μας να εορτάσουμε στην ομορφότερη εποχή του χρόνου, την άνοιξη, με πνευματική ανάταση την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η πασχαλινή εμπει­ρία προσφέρει την μέθεξη του μυστηρίου της νέας εν Χριστώ ζωής. Ας προσέλθουμε προθύμως στο σωτήριο κάλεσμα της προσωπικής μας μετοχής στην ανεκλάλητη χαρά της Αναστάσεως του Κυρίου μας, η οποία ως ιστορικό γεγονός μεν συ­νε­τελέσθη σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο, ως πνευματικό και εκκλησιαστικό όμως βίωμα γίνεται μεθεκτό μέσα από την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας, που καταυγάζεται από το ανέσπερο φως της Αναστάσεως. Η πίστη στην ανάσταση του Χριστού διανοίγει τον ορίζοντα της αιωνιότητας και θεμελιώνει μία πραγματικά νέα προοπτική για την ανθρώπι­νη ύπαρξη. Με την εκ νεκρών θεοπρεπή και αυτεξούσια έγερσή Του, ο Κύριός μας «ντύνει» το ανθρώπινο γένος συνολικώς με δόξα, ευπρέπεια, αφθαρσία και αθανασία.

Αγαπητοί μου αδελφοί,

 Πάνω στο μοναδικό και λυτρωτικό για την ανθρώπινη ιστο­ρία γεγονός της αναστάσεως του Χριστού έχει στε­ρεωθεί ακλόνητα ο ορατός και ο αόρατος κόσμος. Μέσα στην αναστάσιμη αυτή φωτοχυσία, ας πλα­τυνθεί η καρδιά μας, για να γνωρίσουμε εμπειρικώς στην ζωή μας, «τον Χριστόν και την δύναμιν της αναστάσεως Αυτού» ( Φιλιπ. γ, 10). Ας γεμίσει η ψυχή μας με την ελπιδοφόρο βεβαιότητα ότι νικήθηκε ο θάνατος, καταδικάσθηκε η αμαρτία, ελεή­θηκε ο αμαρτωλός. Ας πλουτίσουμε την ζωή μας με την ομορφιά της πίστεως στον αναστημένο Κύριο. Αυτή η πίστη μεταμορφώνει τον άνθρωπο, υπερνικά τις κρίσεις, γαληνεύει την συνείδηση, ανα­τρέπει τα αδιέξοδα, ιεροποιεί, ωραιοποιεί και νοηματοδο­τεί την ζωή μας και τον κόσμο ολόκληρο. Ας εμπιστευθούμε τον εαυτόν μας σε Εκείνον, του Οποίου ο θάνατος έγινε για εμάς ζωή. Αυτός μόνος, ο Κύριος και Θεός και Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός ει­ναι «η ανά­στασις και η ζωή» (Ιω. ια’, 25), «το φως και η αλή­θεια»(Ιω. η’, 12- ιδ’ 6) του κόσμου. Σ’ αυτόν η δόξα, η τιμή και η προσκύνησις στους αιώνες των αιώνων, Αμήν.

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ!

Διάπυρος προς τον Αναστάντα Κύριον ευχέτης σας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.