Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βιου Μάθηση» του τμήματος Δ.Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι.

praktiki_F25846

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013», εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ-σεων. Βασικός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω της Πρακτι-κής Άσκησης των φοιτητών, είναι η εξασφάλιση εμπεριστατωμένων και συμπληρωματικών γνώσεων στον επιστημονικό τομέα της Διοίκησης Επιχει-ρήσεων μέσω της άμεσης επαφής των φοιτητών του Τμήματος με πραγμα-τικές συνθήκες εργασίας, καθώς και η επίτευξη αμφίδρομης επικοινωνίας με-ταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και του εργασιακού χώρου.

Η Πρακτική Άσκηση ξεκινάει την 1η Οκτωβρίου και 1η Απριλίου κάθε ημερολογιακού έτους. Κατά συνέπεια, οι φορείς απασχόλησης μπορούν να απασχολήσουν τους φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων για την εκπόνηση της Πρακτικής τους Άσκηση κατά τις χρονικές περιόδους:

Απρίλιος 2014 – Σεπτέμβριος 2014

Οκτώβριος 2014 – Μάρτιος 2015

Ειδικότερα, ως προς τη συμμετοχή του φορέα απασχόλησης καθώς και άλλα επιμέρους θέματα, αναφέρονται τα ακόλουθα:

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.