Βοήθεια στο σπίτι

 

 

Οι δομές «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» στα πλαίσια της δράσης: «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα. Αυτή η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, και ως δικαιούχος της πράξης ενεργεί η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.

 

Γενικός Σκοπός της παραπάνω πράξης είναι:

 

• Η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένωνατόμων στην εργασία, μέσω της υποστήριξής τους με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα και λοιπά άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των ωφελουμένων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.

 

• Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας.

 

• Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων (π.χ. ΑΜΕΑ), που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.

 

Ο στόχος των δομών αυτών είναι η παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη όπως ΚοινωνικούςΛειτουργούς, Νοσηλευτές, Οικογενειακούς Βοηθούς και Ιατρούς σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, όπως ηλικιωμένα άτομα ή άτομα με αναπηρίες, ώστε να διευκολυνθεί η καθημερινή τους ζωή και μέσω της ενδυνάμωσης να αποκτήσουν τη μέγιστη δυνατή αυτονομία και την κοινωνική ευημερία.

 

Οι δομές αυτές διέπονται από τις αρχές που εμπεριέχονται στις γενικές διακηρύξεις και συνθήκες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως και στις ειδικές αρχές που αναφέρονται στους ηλικιωμένους και τα ΑΜΕΑ. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διασφάλιση των παρακάτω δικαιωμάτων τους όπως στο:

 

• Να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους.

 

• Να διαβίουν σε αξιοπρεπείς συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

 

• Να διατηρούν την αυτονομία, την κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και να αυξάνουν την αυτάρκειά τους.

 

• Να έχουν ίσες ευκαιρίες και κατοχυρωμένα δικαιώματα ώστε να μη γίνονται αποδέκτες προκαταλήψεων και αποκλεισμών.

 

• Να απολαμβάνουν υπηρεσιών και παροχών που να τους εξασφαλίζουν υγεία και επιβίωση.

 

• Να επιλέγουν, να διεκδικούν και να εξασφαλίζουν τους τρόπους και τα μέσα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής τους.

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.Δ.Η.Σ) συμμετέχει ως φορέας υλοποίησης σ’ αυτήν την πράξη μέσω της λειτουργίας οκτώ (8) δομών «Βοήθειας στο Σπίτι» και «Μονάδων Κοινωνικής Μέριμνας», καλύπτοντας όλο το εύρος του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Σερρών.

 

Η κάθε μονάδα παροχής υπηρεσιών των δομών «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας» αποτελείται από τα παρακάτω στελέχη:

 

• Ένα κοινωνικό/ή λειτουργό, ο οποίος/α είναι υπεύθυνος/η του συντονισμού του προγράμματος.

 

• Ένα έως δύο νοσηλευτές ή νοσηλεύτριες.

 

• Ένα έως τρεις οικογενειακούς βοηθούς ή κοινωνικούς φροντιστές.

 

Η ομάδα των στελεχών του προγράμματος εφαρμόζει τις αρχές και μεθόδους της ομαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού. Τα τηρούμενα προσωπικά στοιχεία των εξυπηρετούμενων, φυλάσσονται σε ασφαλισμένο μέρος με ευθύνη του/της κοινωνικού λειτουργού, υπευθύνου του προγράμματος, είναι απόρρητα και αποκλειστική πρόσβαση έχουν μόνο τα στελέχη του προγράμματος που δεσμεύονται για την τήρηση του απορρήτου (μέσω των αδειών τους άσκησης επαγγέλματος) και οι εισαγγελικές αρχές.

 

Η κάθε ομάδα επισκέπτεται όλες τις περιπτώσεις, σε καθημερινή ή εβδομαδιαία βάση (σε μικρότερη ή μεγαλύτερη συχνότητα εάν απαιτείται) και αντιμετωπίζει τα περιστατικά με την ανάλογη επιμέλεια και φροντίδα. Καταρτίζεται ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα με βάση το οποίο γίνονται οι επισκέψεις σε κάθε εξυπηρετούμενο.

 

Οι Μονάδες προκειμένου να παρέχουν το μεγαλύτερο δυνατό και αξιόπιστο αποτέλεσμα, με μία σύγχρονη θεώρηση της Κοινωνικής Μέριμνας, συνεργάζονται και με άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, όπως:

 

Α) Ασφαλιστικά Ταμεία.

 

Β) Πρόνοια.

 

Γ) Αγροτικά Ιατρεία.

 

Δ) Νοσοκομεία και Κέντρα Ε.Σ.Υ της ευρύτερης περιοχής.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.