2,5 εκατ. € για νέες επενδύσεις στις Σέρρες

epixiriseisΜε 2,5 εκατ. ευρώ ενισχύει το Leader Σερρών την τοπική οικονομία και κοινωνία. Οι αγρότες μπορούν να επιδοτηθούν κατά 50% για τη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων, χώρων αναψυχής και εστίασης, χώρων γευσιγνωσίας.
Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την επιδότησή τους είναι το επενδυτικό σχέδιο που θα υποβάλουν να αναδεικνύει την πολιτιστική παράδοση και ταυτότητα της περιοχής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου. Δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Οι αγρότες μπορούν να επιδοτηθούν κατά 50% για τη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων, χώρων αναψυχής και εστίασης, χώρων γευσιγνωσίας, με βασική προϋπόθεση το επενδυτικό σχέ
Οι αγρότες μπορούν να επιδοτηθούν κατά 50% για τη δημιουργία, επέκταση και εκσυγχρονισμό παραδοσιακών καφενείων, χώρων αναψυχής και εστίασης, χώρων γευσιγνωσίας, με βασική προϋπόθεση το επενδυτικό σχέδιο να αναδεικνύει την πολιτιστική παράδοση και ταυτότητα της περιοχής
Ειδικότερα οι επενδύσεις αυτές αφορούν την ίδρυση, την επέκταση αλλά και τον εκσυγχρονισμό χώρων εστίασης και αναψυχής από αγρότες (κατά κύρια ή μερική απασχόληση) με έμφαση στην ποιότητα και την παραδοσιακή κουζίνα.
Μάλιστα αγρότες της περιοχής παρέμβασης, μπορούν να επεκτείνουν και να εμπλουτίσουν τις βασικές τους δραστηριότητες (γεωργία, κτηνοτροφία) με άλλες -παράλληλα ασκούμενες- στον τομέα του αγροτικού τουρισμού και ειδικότερα δημιουργώντας ή αναβαθμίζοντας χώρους εστίασης και αναψυχής.
Σε ό,τι αφορά τον τρόπο κατασκευής, οργάνωσης και λειτουργίας των μονάδων αυτών και πάντοτε με στόχο οι παρεμβάσεις να διακρίνονται από ποιότητα, τοπικό παραδοσιακό χαρακτήρα και ανταγωνιστικότητα στο επίπεδο των υπηρεσιών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στοιχεία από τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη που εκπονήθηκε για τους χώρους εστίασης με τίτλο «Επικαιροποίηση/ επέκταση της εμπειρογνωμοσύνης καθορισμού προδιαγραφών/κριτηρίων ποιότητας στις μονάδες εστίασης» (οι σχετικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο κείμενο της προκήρυξης).
Σημειώνουμε ότι μεγαλύτερη βαρύτητα για την εφαρμογή της δράσης δίνεται στα τοπικά διαμερίσματα στα οποία συγκεντρώνονται στο βορειοανατολικό τμήμα της περιοχής στο οποίο διασφαλίζεται επαρκέστερα και πληρέστερα ο συνδυασμός που έχει να κάνει με: παραδοσιακές συνταγές, ποιοτικά προϊόντα διατροφής, αλλά και σημεία ιδιαίτερης ομορφιάς για επίσκεψη.
Επιλέξιμες δαπάνες
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιδοτηθούν για τις παρακάτω δαπάνες:
Δαπάνες κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως δαπάνες οικοδομικών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, θέρμανσης κ.λπ.
Δαπάνες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις λειτουργίας της επιχείρησης, όπως ισοπεδώσεις, διαμορφώσεις, συνδέσεις με δίκτυα κοινής ωφέλειας, περιφράξεις, φωτισμός, φυτεύσεις κ.λπ.
Δαπάνες αγοράς καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, περιλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέχρι την αγοραστική του αξία. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης.
Δαπάνες αγοράς λοιπού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης συμπεριλαμβανομένης της αγοράς παραδοσιακών ξύλινων σκαφών, λοιπών σκαφών μόνο για τις περιπτώσεις επιχειρήσεων καταδυτικού τουρισμού, καθώς και δαπάνες για την αγορά αλόγων για δραστηριότητες περιήγησης.
Δαπάνες αγοράς οχημάτων για τις επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού με σκοπό τη μεταφορά ειδικού εξοπλισμού και εφόσον τεκμηριώνεται πλήρως η αναγκαιότητά τους.
Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τα ανωτέρω όπως, αμοιβές μηχανικών και συμβούλων, δαπάνες έκδοσης των απαραίτητων αδειών, όπως οικοδομική άδεια, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και οικονομοτεχνικές μελέτες για την εγκατάσταση ΑΠΕ κ.λπ. Οι ανωτέρω δαπάνες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 12% του συνολικού κόστους της επένδυσης.
Δαπάνες προβολής και προώθησης, όπως η έκδοση διαφημιστικών φυλλαδίων, η αξιοποίηση του διαδικτύου και με ποσοστό μέχρι 5% του συνολικού κόστους.
Δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μελέτης-εγκατάστασης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικών σημάτων, καθώς επίσης και δαπάνες που καταβάλλονται από τους δικαιούχους σε αναγνωρισμένους οργανισμούς πιστοποίησης για την αρχική πιστοποίηση των συστημάτων αυτών και σε ποσοστό μέχρι 3% του συνολικού κόστους.
Στόχος η ανάδειξη της πολιτιστικής παράδοσης της περιοχής
Βασικό και απαιτούμενο στοιχείο αναφορικά με τη λειτουργία των επενδύσεων που θα ενισχυθούν θα αποτελέσει η ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής παράδοσης και ταυτότητας της περιοχής.
Αυτό θα συμβεί μέσα από την επιλογή και τυποποίηση σημάτων – μηνυμάτων – εικόνων κ.λπ. που θα ταυτοποιούν τα πλούσια πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής και θα ενσωματώνονται (ορισμένα από αυτά κατά περίπτωση) στη λειτουργία των ενισχυόμενων επιχειρήσεων.
Σημειώνουμε ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30.
Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στα γραφεία της εταιρείας, Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, 2ος όροφος, Σέρρες, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με απόδειξη παραλαβής. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων.
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2321064402 & 2321064403.

26/07/2013
Πηγή: www.ethnos.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.