29 θέματα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Πέμπτη 23-01-2014 και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (ΑίθουσαΔημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν το θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΧΙΟΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ.

ΘΕΜΑ 2ο : Ψήφιση πιστώσεων για το έτος 2014 εκ του τμήματος ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 21 του Ν.3669/2008 <<Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων >> έτους 2014 (για έργα συνολικού προϋπολογισμού μέχρι το ανώτατο όριο της δεύτερης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων).

ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του Ν.3669/2008 <<Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων >> έτους 2014 (για έργα συνολικού προϋπολογισμού ανώτερου του ορίου της δεύτερης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων).

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση και διάθεση του συνολικού ποσού των πιστώσεων που αφορούν τα προνοιακά επιδόματα του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2014.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

και αξιολόγησης προσφορών παροχής υπηρεσιών του έργου:

«Υπηρεσίες Τεχνικού-Ενεργειακού Συμβούλου για την υποστήριξη

του φορέα καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου (Για την

πράξη κωδ. ΟΠΣ 352393 «Εγκατάσταση σταθμού Συμπαραγωγής

Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) σε

συνδυασμό με συστήματα Ψύξης με χρήση φυσικού αερίου στο

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών», προϋπολογισμού: 50.000,00 €

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 7ο : Επιδίκαση «ΜΙΣΘΩΝ» σε πρώην εργαζομένους της Κ.Ε.Π.Σ. Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο τμημάτων του υπ. αριθ. 2971ααγροτεμαχίου Άνω Βροντούς εμβαδού 38.080,00 τ.μ. και 4.022,0 τ.μ.

ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός δικηγόρου Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκπροσώπησή του στην εκδίκαση αγωγής της εταιρείας «Ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», κατά του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός δικηγόρου Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκπροσώπησή του στην εκδίκαση της αίτησης Ακύρωσης των Στεργίου και Ιωάννη Λεπηνιώτη κατά της με αριθμό 11/5-9-2011 απόφασης της επιτροπής κρίσεων αυθαιρέτων του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός δικηγόρου Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για την εκπροσώπησή του στην εκδίκαση της αίτησης Ακύρωσης της εταιρείας «ΤΑΣΚΟΥΔΗΣ Ι. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΚΑΤΖΙΟΣ Ι. ΦΩΤΙΟΣ Ο.Ε.» κατά της με αριθμό 637/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών.

ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση 1ου Πρακτικού της «Ενημέρωσης και Διαφήμιση στο πλαίσιο της Διοργάνωσης τηςΠανεπιστημιάδας Θεάτρου στο Δήμο Σερρών έτους 2014»

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας υγιεινής και ευπρεπισμού» για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών Προσώπων έτους 2014, προϋπολογισθείσας αξίας 198.733,73 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση μελέτης και Καθορισμός όρων διακήρυξης του ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού για την «Προμήθεια Λιπαντικών» για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών Προσώπων έτους 2014, προϋπολογισθείσας αξίας 90.308,81 € χωρίς Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 15ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την συνέχιση της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Οργάνωση, Διαχείριση και Συντήρηση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών» για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την συνέχιση της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Οργάνωση, Διαχείριση και Συντήρηση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών» για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την συνέχιση της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Οργάνωση, Διαχείριση και Συντήρηση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα & των Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών» για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την συνέχιση της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Οργάνωση, Διαχείριση και Συντήρηση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση του Δήμου Σερρών» για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 19ο : Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης (διάθεση), της παροχής υπηρεσιών 24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης προϋπολογισμού 11.970,00 € στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Σερρών», για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Λειτουργία και καθαρισμός δημόσιας τουαλέτας στην πλατεία Ελευθερίας Δήμου Σερρών» για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 16.500,00 € για την παροχή υπηρεσίας Ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας από εταιρεία (Ε.Ξ.Υ.Π.Π.) στο Δήμο Σερρών για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 22ο : Ψήφιση-διάθεση πιστώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων για το έτος 2014.

ΘΕΜΑ 23ο : Ψήφιση-Διάθεση πιστώσεων για το έτος 2014 εκ της Δ/νσης Καθαριότητας.

ΘΕΜΑ 24ο : Αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης Δήμου Σερρών για το έτος 2013.

ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση και διάθεση πιστώσεων δαπανών του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2014.

ΘΕΜΑ 26ο : Ανατροπή και αποδέσμευση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2013.

ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση διάθεσης πίστωσης, δαπάνης, τεχνικών προδιαγραφών μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού σήμανσης για την υλοποίηση των ήπιων μέτρων του έργουENCLOSE στο κέντρο της πόλης.

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση δαπάνης για τη συμμετοχή στη Β΄ Φάση υποψηφιότητας στα Ελληνικά Βραβεία Περιβάλλοντος του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 29ο : Κατακύρωση του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής & Αθλητισμού Δήμου Σερρών» για τις 1η, 2η, 3η, 4η, 6η, 7η, 8η, ομάδες και επανάληψη του διαγωνισμού για την 5η ομάδα ( προμήθεια άρτου-αρτοσκευασμάτων).

 

Πηγή: anexartitos.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.