Εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας

Στο πλαίσιο της εθελοντικής ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας, λαμβάνοντας υπόψιν και την με αριθμ. πρωτ. oικ. 47457/4-12-2014 εγκύκλιο 54…