Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικ. Επιτροπής

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 5-05-014 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν το θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2014» προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις, συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους 2014, Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως» προϋπολογισμού 25.590,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις, συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους 2014, Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα » προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις, συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους 2014, Δημοτικής Ενότητας Μητρουσίου » προϋπολογισμού 44.000,00 ευρώ. .

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Αντιστήριξη τοιχίου κοιμητηρίου Τ.Κ. Κουμαριάς». και διάθεση σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα και Τεχνικής Περιγραφής των εργασιών του έργου: « Κατασκευή σηπτικού βόθρου στο Δ.Δ.

Πεπονιάς και εργασίες συντήρησης υδατοδεξαμενής στο Κεντρικό Πάρκο του Δήμου Σερρών» και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτού.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση όρων διακήρυξης και διάθεση πίστωσης του έργου: «Αντικεραυνική προστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών».

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα και Τεχνικής Περιγραφής των εργασιών του έργου: « Συντήρηση περιμετρικού αντιπλημμυρικού τσιμενταύλακα και καθαρισμός αντιπλημμυρικών τάφρων περιοχής « ΜΠΑΛΑΡΚΑ» Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα».

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Κατασκευή υγρομόνωσης οροφής και νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο κλειστό γυμναστήριο του γυμνασίου Λευκώνα του Δήμου Σερρών»

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διάθεση σχετικής πίστωσης για την εργασία της κοπής και απομάκρυνσης ξερών κλάδων πλατάνων σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Μαγνησίας στην πόλη των Σερρών, ποσού εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων (984,00) Ευρώ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση διάθεση σχετικής πίστωσης για την κοπή και απομάκρυνση εκριζωθέντος δένδρου ποσού διακοσίων (200,00) ευρώ.

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης της Προμήθειας ανταλλακτικών για εκτυπωτές – πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά έτους 2014 προϋπολγισθείσας αξίας 29.977,76 €, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης – πρόχειρος διαγωνισμός

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια φυτικού υλικού στο υπαίθριο Θεατράκι του Κεντρικού Πάρκου των Σερρών, ποσού τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα επτά (3.277,00) ευρω.

ΘΕΜΑ 14ο : Έγκριση διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια αρδευτικού υλικού στο υπαίθριο Θεατράκι του Κεντρικού Πάρκου των Σερρών, ποσού εννιακοσίων ογδόντα τεσσάρων (984,00) Ευρώ.

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση διάθεσης της σχετικής πίστωσης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ανόρθωση υποβαθμισμένων επιφανειών φυτοκάλυψης Δήμου Σερρών»

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης του έργου «Ανακαίνιση στο υπ΄αριθμ 12 κατάστημα του Δημοτικού Μεγάρου» με αριθμ. Μελ. 30/2014 και προϋπολογισμό: 12.166,71€.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση ψήφιση – διάθεση πιστώσεων έργων για το 2014.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας και εγκατάσταση αυτόνομου υβριδικού συστήματος θέρμανσης νερού της κολυμβητικής δεξαμενής του ΕΕΕΕΚ Σερρών με χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού αερίου»

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπάνης για την επισκευή και συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης του γυμνασίου Λευκώνα και διάθεση σχετικής πίστωσης

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου τοπικής κοινότητας Ορεινής» και διάθεση σχετικής πίστωσης

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση ψήφιση –διάθεση πίστωσης για αμοιβή δικαστικών επιμελητών.

ΘΕΜΑ 22ο: Αποστολή αποφάσεων περί τελεσιδικίας αυτών.

ΘΕΜΑ 23ο: Αποστολή απόφασης και ενημέρωση για διαδικαστικά θέματα.

ΘΕΜΑ 24ο: Ορισμός νομικού συμβούλου για την καταγγελία του καταστήματος της Τ.Κ.Αγίας Ελένης

ΘΕΜΑ 25ο: Περί αιτήματος του κ.Νακαχτσή Κλεάνθη για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Δήμο Σερρών.

ΘΕΜΑ 26ο: Περί αιτήματος του κ.Βαγενά Γεωργίου για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον Δήμο Σερρών.

ΘΕΜΑ 27ο: Ορισμός δικηγόρου του Δήμου Σερρών προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης κατά την διάρκεια εκδίκασης των εκατέρωθεν εφέσεων κατά της Ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρείας με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» καθώς και της ως άνω τράπεζας κατά του Δήμου Σερρών και κατά των υπ’ αριθμ. 150/2010 αποφάσεων Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών

ΘΕΜΑ 28ο: Ορισμός δικηγόρου του Δήμου Σερρών προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σερρών κατά την διάρκεια

εκδίκασης της Αγωγής της Ομόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤΩΝΗΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΤΑΜΤΣΙΟΥ Ο.Ε.»

ΘΕΜΑ 29 : Ορισμός δικηγόρου του Δήμου Σερρών προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σερρών κατά την διάρκεια εκδίκασης της αγωγής των α) Γεωργίου Ντασιά του Αλεξάνδρου και της β) Γεωργίας συζύγου Γεωργίου Ντασιά κατά του Δήμου Σερρών και λοιπών.

ΘΕΜΑ30ο : Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών γραφείου έτους 2014 προϋπολογισθείσας αξίας 31.762,04 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας και εξέταση ενστάσεων σχετικά με το έργο «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών χώρων του Δήμου Σερρών»

ΘΕΜΑ 32ο : Εξέταση ενστάσεων κατά του πρακτικού διενέργειας του ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού.

ΘΕΜΑ 33ο: Έλεγχος δικαιολογητικών ανάδειξης αναδόχου του έργου: «Ολοκλήρωση πάρκου Δ.Κ.Σκουτάρεως»

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετ. ενταλμάτων για τους Σχολικούς αγρούς»

ΘΕΜΑ 35ο: Αποδοχή τιμή μονάδας αποζημίωσης οικοπεδικού τμήματος με αρ. 0307007 λόγω ρυμοτομίας.

ΘΕΜΑ 36ο: Αποδοχή τιμή μονάδας αποζημίωσης οικοπεδικών τμημάτων με αρ. Ο.Π. 218 και Ο.Π. 227 λόγω ρυμοτομίας.

ΘΕΜΑ 37ο: Αποδοχή τιμή μονάδας αποζημίωσης οικοπεδικού τμήματος με αρ. 1505606 λόγω ρυμοτομίας. .

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση σχετικής πίστωσης για την προμήθεια ενός ράδιο CD.

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού της ¨Προμήθειας υπολοιπόμενου εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του Δήμου Σερρών μετά την 1η κατακύρωση¨.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡ.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ –ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒ.

& ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.