Πρόσκληση οικονομικής επιτροπής

Δημοτικό-Συμβούλιο-Σερρών2012

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε την Τετάρτη 5-11-2014 και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (Αίθουσα Δημ. Συμβουλίου), σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να ληφθούν έγκαιρα οι αποφάσεις που αφορούν το θέματα όπως αυτά φαίνονται παρακάτω, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:

ΘΕΜΑ  1οΈλεγχος δικαιολογητικών ανάδειξης αναδόχου του έργου: «Επισκευές-Συντηρήσεις-Κατασκευές στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών».

ΘΕΜΑ  2οΈλεγχος δικαιολογητικών ανάδειξης αναδόχου του έργου: «Επισκευές-Συντηρήσεις στο 12ο Νηπιαγωγείο Σερρών, στα Νηπιαγωγεία Ελαιώνα και Προβατά και στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Μητρουσίου».

ΘΕΜΑ  3οΈγκριση σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Σερρών και ΟΠΔ έτους 2015″

ΘΕΜΑ  4οΈγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την «προμήθεια ειδών για τις ανάγκες των κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών για το έτος 2014».

ΘΕΜΑ  5οΈγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης για την «προμήθεια ταινίας σημάνσεως για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Σερρών για το έτος 2014».

ΘΕΜΑ  6οΈγκριση και διάθεση (ψήφιση) πίστωσης για την συμμετοχή υπαλλήλων σε σεμινάριο σύμφωνα με την αριθμ. 468/2014 ΑΔΣ.

ΘΕΜΑ  7ο΄Εγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους 2014 και ορισμός υπαλλήλου ως υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου.

ΘΕΜΑ  8οΈγκριση και διάθεση πίστωσης του Δήμου Σερρών οικονομικού έτους  2014 που αφορά δικαστικά έξοδα.

ΘΕΜΑ 9οΟρισμός επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της χρηματοδοτούμενης από την πράξη «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ» Μελέτης Αστικής Κινητικότητας σύμφωνα με το Ν.3316/2005

ΘΕΜΑ 10οΈγκριση 4ου πρακτικού του διαγωνισμού «Προμήθεια υπολειπόμενου εξοπλισμού των ειδικών σχολείων του Δήμου Σερρών μετά την 1η κατακύρωση»

ΘΕΜΑ  11οΕξέταση ένστασης κατά του πρακτικού τεχνικών προσφορών του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των Νομικών προσώπων έτους 2014 προϋπολογισθείσας αξίας 90.320,31 € με ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ  12οΈγκριση πρακτικού ανοικτού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών «Δράσεις Δικτύωσης, Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης» στα πλαίσια της πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Σερρών» έτους 2014.

ΘΕΜΑ 13οΟρισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και θα εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών για την εκδίκαση της Κύριας παρέμβασης του Ελληνικού Δημοσίου κατά του Δήμου Σερρών κατά της Υπ’ αριθμ 2416ΜΤ235/2012 ανακοίνωσης δίκης και μετά από αγωγή της Κας Περιστέρας Καμπουρίδη.

ΘΕΜΑ  14οΑνάθεση σε δικηγόρο χειρισμού ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης.

ΘΕΜΑ  15οΈγκριση και διάθεση πίστωσης και καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Σερρών (β΄φάση)

Μοίρασε το νέο μαςShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on TumblrEmail this to someone