Πρόσκληση Δ.Σ. για…

αρχείο λήψηςΤις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 12 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτηκαι ώρα 21:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Βράβευση της αρχαιολόγου προϊσταμένης της ΚΗ’ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων κ. Αικατερίνης Περιστέρη.

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 30η ¨PHILOXENIA¨ από 13 έως 16 Νοεμβρίου 2014 στο χώρο της Δ.Ε.Θ.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση προβολής της πόλης των Σερρών στην ειδική έκδοση της εταιρείας ¨ΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ¨ και έγκριση σχετικής δαπάνης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση εκδηλώσεων αφιερωμένων στην Παγκόσμια Ημέρα Αναπή-ρων (3 Δεκεμβρίου) με τίτλο ¨ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ¨.

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ .

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους δημότες του Δήμου Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων.

                        Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ .

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (25 Νοεμβρίου).

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ .

ΘΕΜΑ   7ο:    Ορισμός εκπροσώπου τακτικού και αναπληρωματικού του Δημ. Συμβουλίου για την Γενική Συνέλευση (τακτική και έκτακτη) της ¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ Α.Ε.¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 189/2014 απόφασης του Δ.Σ. του ¨ΟΠΑΚΠΑ¨ περί ¨Εγκρίσεως απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2013¨.

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.

ΘΕΜΑ   9ο:    Έγκριση των υπ’ αριθμ. 149/2014, 170/2014, και 172/2014 αποφάσεων του Δ.Σ. της ¨Κ.Ε.ΔΗ.Σ..

Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση της αριθμ. 45/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε. ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

Εισηγητής: Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Μπιτζίδου Σ.

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε βάρδιες σε 24ωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π.

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  13ο:   Αναστολή ισχύος Κανονιστικής Διάταξης Δικτύου Οπτικών Ινών (MAN) Δήμου Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  14ο:   Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου, που απαιτεί εξειδικευμένη  γνώση.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  15ο:   Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 61/2013 και 299/2014 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  16ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για δράσεις σχετικές με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου ¨Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση 1ης επικαιροποίησης της πράξης ¨Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών με την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς γεωθερμίας¨ που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος  Ανάπτυξη.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών κυνοκόμου για τις ανάγκες του κυνοκομείου.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μεγαλομύστακας Α.

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού του Δήμου Σερρών με τις Κοινοπραξίες ¨Μ. Γιαννακόπουλος και ΣΙΑ ΕΤΕ – Γεώργιος Υπερήφανος¨ και ¨Γιαννακόπουλος Ν. Ιωάν. ΕΤΕ – Αθανάσιος Παπαναγιώτου¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  21ο:   Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες Εθνικού Κτηματολογίου και Υποθηκο-φυλακείου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών στις Τοπικές Κοινότητες Κουμαριάς, Αγ. Ελένης, Αδελφικού και Δ.Κ. Μητρουσίου.

Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος.κ. Γαλάνης Στ. και ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε δημότη μας.

Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ .

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση δαπάνης προμήθειας ιστού ηλεκτροφωτισμού για την παιδική χαρά της Τ.Κ. Κουμαριάς.

Εισηγήτρια: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών, κατόπιν διαπραγμάτευσης.

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση προσφοράς μίσθωσης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

 

ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτηρίων¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:

α) Αποκατάσταση πηγών Μπατανίων Μοραμόρ στο Τ.Δ. Λευκώνα και

αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης  (μεταφοράς)  από τις

πηγές ως το βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα  και

β) Τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους της Τ.Κ. Ορεινής.

Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  30ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ¨Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημ. Σχολείο Σερρών)¨.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   31ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας:

α) του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Οκτώβριο 2014   και

β) της αντιδημάρχου κ. Αγιαννίδου Σταυρούλας κατά  το  μήνα  Νοέμ-

βριο 2014.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   32ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:

α) του κ. Δημάρχου κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2014

και

β) υπαλλήλων  του Δήμου κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο

2014.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.