Πρόσκληση Δ.Σ. για 3/12/2014

αρχείο λήψης (2)Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 3 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ   1ο:    Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την απόδοση τιμής στην αρχαιολόγο προϊσταμένη της ΚΗ’ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων κ. Αικατερίνη Περιστέρη.
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος

ΘΕΜΑ   2ο:    Συγκρότηση επιτροπής φιλικού διακανονισμού.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   3ο:    Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Ασφαλτοστρώ-σεις Δ.Ε. Σκουτάρεως¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση παραχώρησης του χώρου του Κεντρικού Πάρκου για την πραγματοποίηση των Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου (Πολιτεία των Ευχών).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση των υπ’ αριθμ. 196/2014 και 197/2014 αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.
                        Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ..

ΘΕΜΑ   6ο:    Έγκριση της υπ’ αριθμ. 180/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014¨.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Διεθνή Έκθεση GREEK TOURISM EXPO 2014.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση υποβολής πρότασης:
α) με τίτλο ¨Πρόγραμμα στέγασης και επανένταξης αστέγων στο  Δήμο
Σερρών¨ στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Στέγαση  και  επανένταξη¨
του Υπουργείου Εργασίας   και
β) στο ΕΠΠΕΡΑΑ / Υπουργείο Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιμα-
τικής Αλλαγής στο πλαίσιο της έναρξης υλοποίησης  των  Επιχειρη-
σιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ   9ο:    Λήψη απόφασης για την καταστροφή ή εκποίηση άχρηστων υλικών του Δήμου.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση δαπάνης για τη διαμόρφωση του χώρου που θα στεγαστεί η Κοινωνική Κουζίνα του Δήμου.
Εισηγήτρια: Η αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ.

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών και της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης για υπηρεσίες βιβλιοθήκης.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση χρονικής παράτασης των:
α) υπ’ αριθμ. 4097/24-1-2014 σύμβασης για  την  προμήθεια  46.600 lt
φρέσκου γάλακτος (πλήρες) για επιπλέον τρεις (3) μήνες,
β) υπ’ αριθμ. 75195/19-11-2013 και 75424/20-11-2013 συμβάσεων για
την  προμήθεια  τόνερ-μελανιών  έτους  2013,  για  τις  ανάγκες  του
Δήμου Σερρών, για επιπλέον τρεις (3) μήνες   και
γ) υπ’  αριθμ.  38028/7-7-2014  σύμβασης   για  την  προμήθεια  υγρών
καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, για επιπλέον  δύο  (2)
μήνες.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση ανάθεσης για μέρος της προμήθειας πληροφοριακής σήμανσης ελεγχόμενης στάθμευσης και εξοπλισμού διαχείρισης συστήματος park and ride.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης για μέρος της παροχής υπηρεσιών συντήρηση και επισκευή των μεταφορικών μέσων του Δήμου Σερρών για το έτος 2014.
Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. & ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χαρίτος Χ.

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του ΟΠΑΚΠΑ και της ΚΕΔΗΣ και προμήθεια γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σερρών έτους 2015.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  16ο:   Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  17ο:   Καθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2013.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση διενέργειας προμήθειας αλατιού για τις ανάγκες αποχιονισμού οδικών δικτύων του Δήμου έτους 2015.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  19ο:   Καθορισμός αποζημίωσης χρήσης δημοτικών κτημάτων:
α) αγροκτήματος Κωνσταντινάτου  για  τις  καλλιεργητικές  περιόδους
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 και 2016-2017  και
β) αγροκτήματος Λευκώνα, Χριστός και Πεπονιάς για τις καλλιεργητι-
κές περιόδους 2013-2014 και 2014-2015.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αριθμ. 90 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Κρίνου.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών: α) στην Τ.Κ. Πεπονιάς, β) στην Τ.Κ. Προβατά, γ) στην Τ.Κ. Χριστός και δ) στην Τ.Κ. Βαμβακιάς.
Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος.κ. Γαλάνης Στ. και ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση έναρξης διαδικασίας κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμ-ματος Δήμου Σερρών δημοτικής περιόδου 2014-2019 και έγκριση παροχής υπηρεσιών υποστήριξης σε εξειδικευμένα θέματα στο πλαίσιο κατάρτισής του.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση διετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας κληροδοτήματος Αποστολίδη ετών 2014-2015.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  24ο:   Καταβολή αποζημίωσης ιδιοκτησιών λόγω ρυμοτομίας στο Ο.Π. 192-193 βάσει πράξης τακτοποίησης,προσκύρωσης και αναλογισμού.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ  25ο:   Ψήφιση πίστωσης και έκδοση σχετικών ενταλμάτων για τους σχολικούς αγρούς.
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση διοικητικής αποβολής από αυθαίρετα κατεχόμενη δημοτική έκταση που αποτελεί τμήμα του 2δ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη (Πάρκο Κεραιών του Δήμου Σερρών).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.

ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση πρώτης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: ¨Ολοκλήρωση πάρκου Δ.Κ. Σκουτάρεως¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα του έργου: ¨Κατασκευή αντλιοστασίου άρδευσης στην Τ.Κ. Σκουτάρεως¨.
Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου: ¨Φωτισμός δημοτικής οδού προς την Ακρόπολη Σερρών¨.
Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  30ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου:
α) προσωρινής και οριστικής  παραλαβής  του  έργου: ¨Αποκατάσταση
πηγών Μπατανίων Μοραμορ στο Τ.Δ. Λευκώνα και αντικατάσταση
εξωτερικού  αγωγού  ύδρευσης  (μεταφοράς)  από  τις  πηγές  ως  το
βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα¨    και
β) οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Διαμόρφωση πλατείας και πεζό-
δρομου οδού Καβάφη¨.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση μελέτης για παραλαβή φυτών από το Δασικό Φυτώριο Σερρών.
Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ.

ΘΕΜΑ  32ο:   Έγκριση επιστροφής ποσών που αντιστοιχούν στην αποκατάσταση τομής οδοστρώματος.
Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

ΘΕΜΑ  33ο:   Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους.
Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  34ο:   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας:
α) του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Νοέμβριο 2014   και
β) του εντεταλμένου Δημ. Συμβούλου  κ. Καρπουχτσή  Κων/νου  κατά
το μήνα Νοέμβριο 2014.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   35ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:
α) του κ. Δημάρχου κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2014
και
β) του αντιδημάρχου   κ. Γρηγοριάδη   Παναγιώτη   κατά   τους   μήνες
Οκτώβριο και Νοέμβριο 2014.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ  36ο:   Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην δημοτικές υπαλλήλους λόγω συνταξιοδότησης.
Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.

ΘΕΜΑ   37ο:   Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ. Απιδόπουλο Ηλία του Θεοδώρου, στην Τ.Κ. Αναγέννησης.
                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.

Μοίρασε το νέο μαςShare on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on TumblrEmail this to someone