Μέσα στα αποτελέσματα η ΝΕΚΤΑΡ για τις Βιομηχανίες Αναψυκτικών 2012

 NEKTAR Αντιμέτωπη με ασθενική ζήτηση, για ακόμη μία χρονιά, βρίσκεται το 2013 η ελληνική βιομηχανία αναψυκτικών, χυμών και εμφιαλωμένων νερών, η οποία το 2012, σε συνθήκες πτώσης της συνολικής παραγωγής της, κατέγραψε μειωμένες, σε σύγκριση με το 2011, ζημιές.

Ωστόσο οι εξελίξεις ανά κατηγορία προϊόντων διαφοροποιούνται, ενώ παρά τις συνολικές ζημιές του τομέα αρκετές επιχειρήσεις εξακολουθούν να καταγράφουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα, τα οποία επισκιάζονται από τις ζημιές των μεγαλύτερων επιχειρήσεών του που κυριαρχούν στην αγορά.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο όγκος της παραγωγής αναψυκτικών αυξήθηκε το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους κατά 12,7%, αλλά σε επίπεδα που είναι 14,5% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της ίδιας χρονικής περιόδου του έτους 2005. Μολονότι η χρονική περίοδος αυτή δεν θεωρείται αντιπροσωπευτική για την ετήσια εξέλιξη της παραγωγής, η ανάκαμψη αυτή ενδέχεται να αντανακλά τάσεις σταθεροποίησης της παραγωγής αναψυκτικών, η οποία το 2012 παρουσίασε μείωση της τάξεως του 9%.

Το ίδιο χρονικό διάστημα η παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών, που είχε αυξηθεί περίπου κατά 6% το 2012, μειώθηκε κατά 19,8%, σε επίπεδα που είναι 23,9% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της ίδιας χρονικής περιόδου του έτους 2005.

Επίσης, η παραγωγή μεταλλικών και αεριούχων νερών που δεν έχουν γλυκαθεί ή χρωματιστεί μειώθηκε το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους κατά 13,3%, σε επίπεδα που είναι 27,4% χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του ίδιου πενταμήνου του έτους 2005, ενώ το 2012 είχε παρουσιάσει μείωση της τάξεως του 14%.

Ο τομέας εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένες καθαρές ζημιές (40,35 εκατ. ευρώ), ίσες προς το 4,5% περίπου των συνολικών εσόδων του (5,5% το 2011), σε συνθήκες μείωσης των εσόδων του κατά 8% και πτώσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 5,4 εκατοστιαίες μονάδες (29,6% από 35%). Η μείωση των συνολικών ζημιών προήλθε από τη συμπίεση των δαπανών της εμπορικής και της διοικητικής λειτουργίας (25,7% των εσόδων από 30,4% το 2011), προφανώς λόγω συγκεντροποίησης του εμπορικού δικτύου, καθώς και από τη μείωση των αποσβέσεων κατά 17%.

Οι συνολικές πωλήσεις 47 επιχειρήσεων του τομέα μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, περιορίστηκαν το 2012 σε 895,2 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 75,7 εκατ. ευρώ (-8%).

Οι 47 αυτές εταιρείες, που έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή και διάθεση αναψυκτικών, χυμών και εμφιαλωμένων νερών, στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως του 0,9 δισ. ευρώ και κατέγραψαν:

 – Συνολικά μεικτά κέρδη 264,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22% (-75 εκατ. ευρώ).

– Συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 34,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22% (-10 εκατ. ευρώ) και ίσα προς το 3,9% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 4,6% το 2011. Οι αποσβέσεις μειώθηκαν κατά 10,4 εκατ.ευρώ.

– Συνολικές ζημιές προ φόρων και τόκων (EBIT) 16,8 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 3% (+0,4 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -1,9% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -1,8% το 2011.

– Συνολικές ζημιές προ φόρων 37,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 27% (+14,1 εκατ.ευρώ) και ίσες προς το -4,2% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -5,3% το 2011.

– Συνολικές καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 40,35 εκατ.ευρώ, μειωμένες κατά 24% (+13 εκατ. ευρώ) και ίσες προς το -4,5% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -5,5% το 2011.

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 23 από τις 47 επιχειρήσεις (49% του συνόλου), με συνολικά καθαρά κέρδη 22,2 εκατ.ευρώ, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 24 (51% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν συνολικές καθαρές ζημιές της τάξεως των 62,5 εκατ. ευρώ (48,4 εκατ. ευρώ ήταν οι ζημιές των δύο μεγαλύτερων εταιρειών του τομέα).

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 47 επιχειρήσεων (394,7 εκατ. ευρώ) εμφανίζονται αυξημένα το 2012 κατά 14% (+47,7 εκατ. ευρώ), σε συνθήκες αύξησης του συνόλου των απασχολουμένων κεφαλαίων (893,2 εκατ. ευρώ) κατά 1% (+7,1 εκατ. ευρώ), λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής μέρους των παγίων, εισφοράς νέων κεφαλαίων σε ζημιογόνες επιχειρήσεις και διαφοροποίησης της εταιρικής δομής ορισμένων επιχειρήσεων.

Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια αυξήθηκε σε 44,2% το 2012, από 39,2% το 2011. Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (498,5 εκατ. ευρώ) μειώθηκαν κατά 7,5% (-40,6 εκατ. ευρώ). Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, την Icap Group, το www.inr.gr  και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, μερικές από τις οποίες οφείλουν μέρος του κύκλου εργασιών τους σε άλλες, συμπληρωματικές δραστηριότητες.

Στις επιχειρήσεις αυτές δεν περιλαμβάνονται γαλακτοβιομηχανίες και άλλες εταιρείες τροφίμων που επίσης ασχολούνται με την παραγωγή χυμών και εμφιαλωμένων νερών και κατέχουν αξιόλογα μερίδια στην αγορά, αλλά οφείλουν σε διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων και ποτών το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους.

Αναλυτικότερα, η εξέλιξη κατά το 2012 βασικών οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων του τομέα που έχουν βασικό αντικείμενο την παραγωγή αναψυκτικών, χυμών και εμφιαλωμένων νερών, έχει ως εξής:

Η ΚΟΥΡΤΙΔΗ Γ. ΑΦΟΙ – ΝΕΚΤΑΡ AE (στις Σέρρες, αναψυκτικά), με πωλήσεις ύψους 6,86 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (7,07 εκατ. ευρώ) κατά 2,9%, κατέγραψε EBITDA 0,60 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδη προ φόρων 0,31 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,21 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ.ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 6,51 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα ίδια κεφάλαια είναι 4,41 εκατ. ευρώ. Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 9,1%.

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 47 εταιρειών παραγωγής αναψυκτικών, χυμών και εμφιαλωμένων νερών τη χρήση 2012 σε EBITDA περιορίστηκε σε 3,9%, από 5% το 2011.

News Room «Κέρδος» με πληροφόρηση από το ΑΠΕ – ΑΜΠ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.