Εργασία στις Σέρρες: Προσλήψεις εκπαιδευτών – στελεχών από ΚΕΚ

ERGASIA-JOBS-ΕΡΓΑΣΙΑ-567856

Ανακοίνωση σύναψης συµβάσεων έργου µε εκπαιδευτές και στελέχη – Υπεύθυνων υποβολής φάκελου και
υλοποίησης προγραµµάτων κατάρτισης σύµφωνα µε την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007
(αρµοδιότητας του ΕΦΕΤ)

Το Κ.Ε.Κ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Π.Ε. Σερρών Α.Ε. σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση
14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007 του Υπουργείου Ανάπτυξης περί υποχρεωτικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίµων, αρµοδιότητας του ΕΦΕΤ πρόκειται να
διοργανώσει αυτοχρηµατοδοτούµενα Προγράµµατα Κατάρτισης επιπέδου 1 στην Υγιεινή Τροφίµων.
Στο πλαίσιο αυτό το Κ.Ε.Κ. πρόκειται να συνάψει συµβάσεις έργου µε εκπαιδευτές για την υλοποίηση
προγραµµάτων κατάρτισης µε τίτλο Υγιεινή Τροφίµων διάρκειας 10 ωρών και µε στελέχη – υπευθύνους
υποβολής φάκελου υλοποίησης προγραµµάτων κατάρτισης και παρακολούθησης του φυσικού και
οικονοµικού αντικειµένου. Τα καθήκοντα είναι η ενηµέρωση, η εύρεση καταρτιζοµένων, η συλλογή
αιτήσεων-δικαιολογητικών των οικονοµικών συναλλαγών µε τους καταρτιζόµενους και τους εκπαιδευτές,
καθώς και η σύνταξη και η υποβολή φακέλου έναρξης παρακολούθησης και ολοκλήρωσης στο Υπουργείο.

Η αµοιβή για τους εκπαιδευτές ανά ώρα κατάρτισης ανέρχεται στα 17 ευρώ. Στην αµοιβή
συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις . Τα µαθήµατα θα είναι διάρκειας 5 ωρών, θα
ολοκληρώνονται σε 2 ηµέρες και θα πραγµατοποιούνται καθηµερινά (∆ευτέρα έως Κυριακή) είτε πρωινές
ώρες 09:00 έως 14:00 είτε απογευµατινές ώρες 17:00 έως 22:00

Η αµοιβή για τα στελέχη – υπευθύνους υποβολής φάκελου υλοποίησης προγραµµάτων κατάρτισης
υπολογίζεται ανά τµήµα που διοργανώνει ο υπεύθυνος και ανέρχεται στα 120 ευρώ. Στην αµοιβή
συµπεριλαµβάνονται όλες οι νόµιµες κρατήσεις πλεον του Φ.Π.Α., όπου απαιτείται.

Απαιτούµενα προσόντα εκπαιδευτών :
Οι Εκπαιδευτές απαιτείται να προέρχονται από τα Μητρώα Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ ή το Γενικό Μητρώο
Εκπαιδευτών Επιχειρήσεων Τροφίµων έως ότου καταργηθεί, όπως ορίζεται στην υπ’ αριθµ. ΥΑ
14707/2007 (Μητρώο Εκπαιδευτών ΕΦΕΤ)

Απαιτούµενα δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση πιστοποίησης από τον ΕΦΕΤ

2. Βιογραφικό

3. Πτυχίο

4. Επαγγελµατική ή/και εκπαιδευτική εµπειρία (η οποία αποδεικνύεται µε βεβαιώσεις
εργοδοτών/ασφαλιστικού φορέα, βεβαιώσεις εκπαιδευτικής εµπειρίας από τα αντίστοιχα ιδρύµατα /δοµές,
Τ.Π.Υ ή Α.Π.Υ)

5. Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου µε αµοιβή για τους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους

6. Αίτηση ΚΕΚ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή υπευθύνου είναι η προσκόµιση:
1)Πτυχίο ΑΕΙ ΤΕΙ
2)Πιστοποιηµένη Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
3) Πτυχίο ξένης γλώσσας
4)Κατάθεση λίστας µε τους καταρτιζόµενους (τουλάχιστον 25 ατόµων) που ενδιαφέρονται για την
παρακολούθηση των εν λόγω προγραµµάτων.
5)Βιογραφικό

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά µέχρι τις 
17/4/2014 στα γραφεία ενηµέρωσης του ΚΕΚ Υψηλάντου 4, 3ος όροφος από τις 09:00 έως τις 13:00 
∆ευτέρα –Παρασκευή .

Πηγή: mikresagelies.gr

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.