Ανακοίνωση κλήρωσης για επιτροπές διαγωνισμού

6409eb5eΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έχοντας Υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011

 2. Τις διατάξεις της υπ΄ αρ. ΔΙΣΚΟΠ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τη σχετική εγκύκλιο 21526/04.11.2011 του ίδιου Υπουργείου

 3. Το Subsity Contact με ημερομηνία 22.01.2014 του εγκεκριμένου Έργου του Προγράμματος Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» – «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013» με το ακρωνύμιο «SKILLS BALANCING», « Balancing supply and demand of the professional skills needed in interregional area»

 4. Τη από 30.01.2014/θέμα 11 απόφαση του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Σερρών περί συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών, παραλαβής και ενστάσεων για το εγκεκριμένο έργο “SKILLS BALANCING”

 5. Την από 17.02.2014 απόφαση της Δ.Ε. για το ίδιο ως ανωτέρω θέμα.

 6. Το με αρ., πρωτ. ΔΑΣ/Φ14.1/951/19.02.2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Σερρών

 7. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση των Επιτροπών α) Διαγωνισμών, β) Παραλαβής Έργων και γ) Ενστάσεων για τους διαγωνισμούς προμηθειών του Επιμελητηρίου Σερρών που θα διενεργηθούν στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου “SKILLS BALANCING”

 

 Γνωστοποιούμε ότι το Επιμελητήριο Σερρών τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:00 θα διεξαγάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.